Styrelsen

Styrelsen och dess arbete.

Bineros styrelse väljs av årsstämman för en period av ett år.

Carl-Magnus Hallberg, Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2013

Född: 1966
Erfarenhet: Carl-Magnus har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom teknologibolag och investeringar i olika startups. Han är engagerad av EQT såsom Executive in Residence samt innehar ett antal styrelseuppdrag. Tidigare var Carl-Magnus Digital Director för Veon Ltd, Chief Technology Officer hos Telia Companys mobilverksamhet, President inom OM AB och sedermera Senior Vice President på NASDAQ Inc. för Global IT Services och under 90-talet Vice President hos Ericsson AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Datatalks AB, Grundare av C-M Hallberg AB samt Svenneby Herrgård Group AB.
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se Finansinspektionens insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Fredrik Alpsten, Ledamot

Invald i styrelsen 2017

Född: 1966
Erfarenhet: Fredrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2019 är han CFO på AlgiPharma AS. Under åren 2011 – 2017 var han finansdirektör (SVP CFO) och medlem i koncernledningen på Boule Diagnostics AB, noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2013 var han också VD för deras amerikanska dotterbolag. Under 2017 – 2019 var han vice VD och CFO på IRRAS AB, också noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2009 – 2011 var han VD för Doxa AB.
Övriga uppdrag: Ordförande för Personlig Almanacka Nordic AB och styrelseledamot i Pharmetheus AB.
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se Finansinspektionens insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Mattias Lindroth, Ledamot

Invald i styrelsen 2020

Född: 1972
Erfarenhet: Mattias är investeringsansvarig på Rockpoint AB och har en bakgrund från private banking. Han tillför styrelsen finansiell kompetens och kapitalmarknadskunnande. Mattias har en lång bakgrund inom bank och fondkommissionärer sedan 1994.
Utbildning: Ekonomiskt gymnasium, 3 år.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Lendify AB, Korsholmsvarvet i Dalarö AB och MKL i Enköping AB. Styrelsesuppleant i Solbacken Förvaltnings AB samt i Lancaster Consulting AB.
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se Finansinspektionens insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Jacob Ståhle, Ledamot

Invald i styrelsen 2020

Född: 1986
Erfarenhet: Jacob är Director på EQT Digital. Jacob har en bakgrund från bl.a. Google och är specialist på digital affärsutveckling, marknadsföring och transformation.
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring från Uppsala Universitet.
Övriga uppdrag:
Aktie- och optionsinnehav i Binero Group: Se Finansinspektionens insynsregister.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Styrelsen i Binero ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Bineros nuvarande styrelse består av ledamöterna Carl-Magnus Hallberg (styrelseordförande), Fredrik Alpsten, Mattias Lindroth och Jacob Ståhle.

Styrelsens arbetsordning

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Binero har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete. Styrelsen gör löpande utvärdering av vd:s arbete.

Ersättning till styrelsen

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Binero i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete), ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.